55
44
333
22
11
محورهای همایش
حامیان همایش
انجمن مهندسی دریایی ایران متولی برگزاری بیست و یکمین همایش صنایع دریایی
پارسان راهکارهای توسعه تجارت حامی بیست و یکمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی
مارین نیوز - حامی بیست و یکمین همایش صنایع دریایی
سازمان صنایع دریایی حامی بیست و یکمین همایش صنایع دریایی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - حامی بیست و یکمین همایش صنایع دریایی
لوگو نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران
fulton- شرکت فولتن حامی بیست و یکمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی
دانشگاه آزاد اسلامی حامی بیست و یکمین همایش صنایع دریایی
conferencealert- کنفرانس آلرت حامی بیست و یکمین همایش صنایع دریایی قشم.
previous arrow
next arrow
Slider