پژوهشگران محترم، لطفا فایل مقالات خود را به پست الکترونیکی PR@iame.ir یا شبکه اجتماعی با نشانی iranmic2018@ ارسال نمایید.