میزبان دبیرخانه علمی بیست و یکمین همایش بین المللی صنایع دریایی: 

دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اعضای کمیته علمی بیست و یکمین همایش بین المللی صنایع دریایی: 

دکتر محمدرضا خدمتی

مسئول دبیرخانه علمی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر اکبر اسفندیاری

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر مهدی ایرامنش


رئیس و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر حمید زراعتگر

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر مصباح سایبانی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمود غیاثی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر منوچهر فدوی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر ایمان فرح‌بخش

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمدامین فیض چکاب

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر حسن قاسمی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر پرویز قدیمی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمدجواد کتابداری

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر مهدی سعید کیاست

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر سید حسین موسوی‌زادگان

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر