تاریخ های مهم

    • مهلت ارسال مقالات:                        ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۸
    • مهلت ثبت نام (بدون افزایش قیمت):    ۳۰ آذر ماه  ۱۳۹۸
    • زمان برگزاری همایش :                    ۱۱ تا ۱۳ دیماه ۱۳۹۸
    • نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی: ۱۱ الی ۱۳ دیماه ۱۳۹۸