بیست و یکمین همایش صنایع دریایی - جزیره قشم

تاریخ های مهم

    • مهلت ارسال مقالات:  ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸
    • مهلت ثبت نام (بدون افزایش قیمت):  ۵ آذر ماه ۱۳۹۷
    • زمان برگزاری همایش : ۱۳ و ۱۴ آذرماه ۱۳۹۸
    • نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی: ۱۳ الی ۱۵ آذرماه ۱۳۹۸